വാചകത്തിലേക്ക്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് (ഇനിമുതൽ "ഈ സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉപയോക്താക്കൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നില മനസിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുക്കികളും ടാഗുകളും പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. . "സമ്മതിക്കുക" ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായും കരാറുകാരുമായും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഒട്ട വാർഡ് കൾച്ചറൽ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യതാ നയംറഫർ ചെയ്യുക.

ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

പ്രകടന വിവരം

സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആർട്ട് പ്രോഗ്രാം

സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഒറ്റ വാർഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് കലയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.നിലവിൽ അധ്യാപകരായി സജീവമായ കലാകാരന്മാരെ ക്ഷണിക്കുകയും അധ്യാപകരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ സമ്പന്നമായ സർഗ്ഗാത്മകതയും സംവേദനക്ഷമതയും വളർത്തുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യം.