വാചകത്തിലേക്ക്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് (ഇനിമുതൽ "ഈ സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉപയോക്താക്കൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നില മനസിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുക്കികളും ടാഗുകളും പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. . "സമ്മതിക്കുക" ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായും കരാറുകാരുമായും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഒട്ട വാർഡ് കൾച്ചറൽ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യതാ നയംറഫർ ചെയ്യുക.

ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

പ്രകടന വിവരം

മ്യൂസിയം ആസ്വദിക്കൂ! ~ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ ~

വീഡിയോ പട്ടിക

2021 ഫെബ്രുവരി 6 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [Ryuko മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] Ryuko Park ആമുഖ വീഡിയോമറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 6 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മ്യൂസിയം ആമുഖ വീഡിയോമറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 6 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] റീവ മൂന്നാം വർഷ പ്രാദേശിക സഹകരണ പരിപാടി (ആദ്യ പകുതി) ആമുഖ വീഡിയോ (3 ജൂൺ 2021 ന് വിതരണം ചെയ്തു)മറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 5 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യൂക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] പ്രാദേശിക സഹകരണ പ്രോജക്റ്റ് "കാസ് ക or രു മ്യൂസിയം കച്ചേരി" പ്രകടനം / ട്രൈറ്റൺ സ്ട്രിംഗ് ക്വാർട്ടറ്റ് (പ്രേക്ഷക കച്ചേരി, മെയ് 2021)മറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മുപ്പതാം വാർഷിക എക്സിബിഷൻ ആമുഖ വീഡിയോമറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മുപ്പതാം വാർഷിക എക്സിബിഷൻ (ആദ്യ പകുതി) ആമുഖ വീഡിയോമറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മുപ്പതാം വാർഷിക എക്സിബിഷൻ (വൈകി) ആമുഖ വീഡിയോമറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] കാനനോബി എക്സിബിഷൻ (ആദ്യ പകുതി) ആമുഖ വീഡിയോമറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 1 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യൂക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] "ന്യൂ ഇയർ മ്യൂസിയം കച്ചേരി" പ്രകടനം, ട്രൈറ്റൺ സ്ട്രിംഗ് ക്വാർട്ടറ്റ് (പ്രേക്ഷക കച്ചേരി, ജനുവരി 2021)മറ്റ് വിൻഡോ
2021 ഫെബ്രുവരി 1 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു .മറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 12 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യൂക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] പ്രാദേശിക സഹകരണ എക്സിബിഷൻ "സീരിയുഷ മുതൽ ടോഹോ ആർട്ട് അസോസിയേഷൻ വരെ" ആമുഖ വീഡിയോ വാല്യം 2മറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 10 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യൂക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] പ്രാദേശിക സഹകരണ എക്സിബിഷൻ "സീരിയുഷ മുതൽ ടോഹോ ആർട്ട് അസോസിയേഷൻ വരെ" ആമുഖ വീഡിയോ വാല്യം 1മറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 9 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യൂക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] ഗാലറി സംവാദം er എഴുത്തുകാരന്റെ ആമുഖം @ ഗാലറി മിനാമി സീസാകുഷോമറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 9 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] ഗാലറി സംവാദം ② മുഖ്യ പ്രഭാഷണം @ ഗാലറി മിനാമി സീസാകുഷോമറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 9 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റിയുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] ഗാലറി സംവാദം the മെമ്മോറിയൽ ഹാളിനെക്കുറിച്ച് @ ഗാലറി മിനാമി സീസാകുഷോമറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 8 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു "റ്യുഷിക്കിനെങ്കൻ ഏതുതരം സ്ഥലമാണ്?" ഓട്ട വാർഡ് റ്യുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ [കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മർ വെക്കേഷൻ വീഡിയോ]മറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 7 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] കാന ബ്യൂട്ടി എക്സിബിഷൻ ആമുഖ വീഡിയോമറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 6 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മാസ്റ്റർപീസ് എക്സിബിഷൻ "ട്രാവൽ ഹാർട്ട്" ആമുഖം വീഡിയോ വാല്യം 3മറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 5 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മാസ്റ്റർപീസ് എക്സിബിഷൻ "ട്രാവൽ ഹാർട്ട്" ആമുഖം വീഡിയോ വാല്യം 2മറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മാസ്റ്റർപീസ് എക്സിബിഷൻ "ട്രാവൽ ഹാർട്ട്" ആമുഖം വീഡിയോ വാല്യം 1മറ്റ് വിൻഡോ
2020 ഫെബ്രുവരി 3 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു [റ്യൂക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ] മാസ്റ്റർപീസ് എക്സിബിഷൻ "ശരീരം എവിടെയാണ്?"മറ്റ് വിൻഡോ

പ്ലേലിസ്റ്റ്

വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ വലത് കോണിലാണ് പട്ടിക പ്ലേ മാർക്ക് എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഓരോ ബിസിനസ്സിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ദയവായി ചുവടെ കാണുക.

ഒട്ട വാർഡ് റ്യുക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ

ഒട്ട വാർഡ് കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ